VINEMKONT ®

VIzuálisan NEM KONTrollált  írások vizsgálata, elemzése

Konferencia beszámoló

A MÍT 2014.11.15 - én elhangzott előadás kiegészítése, összefoglalása

 

                                                                                            „élni nyitott szemmel, írni csukott szemmel”

                                                                                                                                           Örkény István

 

ABSZTRAKT

Jelen cikk egy kutatási folyamatba enged betekintést. Egy a klasszikus grafológiától eltérő, alapvetően más megközelítést mutatok be. Azt, hogy a VINEMKONT ®, azaz VIzuálisan NEM KONTrollált írás nem abnormális, egyszerűen csak más.

Az írás AGYÍRÁS. A látás pedig „csak” egy külső körülmény. Ez a kiindulópont.

Pszichofiziológiai vizsgálatok sora mutat rá, hogy a „nézés” közben mekkora hálózatokat kell agyunknak működtetnie. A vizuális inger kiiktatásával felélednek, felerősödnek azon érzékeléseink, melyeket a vizualitás háttérbe szorít. Ilyen például a tapintás, de én ide sorolom a „belső hangot” is. Emellett megszűnik az írás rendezése, ellenőrzése, kiigazítása, vagyis a kényszeres mederben tartása, és felszínre kerülnek szorongásaink, félelmeink, a bennünket foglalkoztató probléma megküzdési módozatai, azaz a TUDATTALAN

A klasszikus grafológia alapvető szabályai helyett, túlnyomó részben a tér - és képszimbolikára építve értelmezhető az erős érzelmi töltettel is rendelkező írás-kép.

A kutatás során még mindig nyílnak ki újabb kapuk, melyen belépve ismét csodálatos világ tárul elénk.

Megértést és alázatot követel az eltakart szemes írás vizsgálata, elemzése, hiszen Énünk írásban történő kifejeződésének kiemelkedően szép példázata a mozaikkockákból álló életképsorozattal ábrázoló VINEMKONT ® írás.

 

Kulcsszavak: VINEMKONT ®, eltakart szem, agyírás, vizuális figyelem, belső hang, megküzdési mód, tudattalan, kényszeres rendezettség, belső káosz, grafológia, szimbolika, képírás, életképsorozat, írrajzolás

 

„Szemfényvesztés”

azaz

a VINEMKONT ® módszer bemutatása*

 

Több okból is jelzésértékű a cím. Valójában a szemünk fényét – ha el nem is veszítjük – de írás közben kiiktatjuk, azaz eltakarjuk a szemünket. Másrészről, ahogy a bűvészmutatványok szemfényvesztése mögött legtöbbször igen egyszerű magyarázat húzódik, úgy ennél az írásvizsgálati eljárásnál is roppant egyszerű az elemzés.

Csak hagyjuk, hogy hasson ránk a „mű”, lépésről lépésre kibontakoztatva egy emberi élet eseményeit. Ne keressünk benne bonyolultságot!

  A külvilág érzékelésében szerepet játszó legfontosabb érzékszervünk a szem, s általa a látás.
  Az   íráselemzéssel, eddig olyan emberek duktumát vizsgáltuk, akik szemük által megszűrt világukat
  tárták elénk.

  Régóta foglalkoztat egy gyors és hatékony elemzési módszer, mely már első ránézésre is többet
  mutat meg a grafológus számára.

Szemfényvesztés című szakdolgozatomban (2007) írtam először a VINEMKONT ® írás vizsgálatáról. Ez az új módszer, a VIzuálisan NEM KONTrollált, azaz eltakart szemmel írt duktum elemzéséről, értelmezhetőségéről számol be.
Az elnevezés magát az elemzési módszert is jelenti, utalva annak specifikusságára.

 
 Vizsgálatok sora utal arra, hogy bizonyos helyzetekben megkérdőjelezzük a szemünk által befogadott információk „mindenhatóságát”, elsőbbségét, mivel a többi érzékszervünk rovására működik.


A látás, igenis tud „zavaró” tényező lenni. Jó példák erre az érzéki csalódások, illetve azok a megrázó események, legyen pozitív, vagy negatív, melyeknél ösztönösen lehunyjuk szemünket. Becsukott szemmel jelentősebb lesz az érintés, azaz haptikus úton történő érzékelés.

Nem látva, felerősödik a tárgyak, dolgok felismerése a haptikus információk alapján, és másként érzékelve, más információk alapján tájékozódunk, viselkedünk.


 A vizuális figyelem mechanizmusával ismerkedve, azt tapasztaltam, hogy a figyelem, mint igen összetett, rengeteg funkciót és rendszert magába foglaló folyamat erősen „megdolgoztatja” agyunkat.


Gondoljunk csak bele: tollhegyünk végére fókuszálva, szemünk folyamatosan követi az
írás minden apró kis mozdulatát, ami igen megterhelő folyamat.

A látásban a téri figyelemnek kiemelkedő szerepe van, mert kijelöli azt az objektumot, amelyhez a viselkedés vezérlését viszonyítjuk. Ne feledjük, a szem csak  ingerület felvevő szerv.


A duktumra pedig minden körülmény befolyással van, és mivel az írás AGYÍRÁS, a látás is csupán az egyike a külső körülményeknek.

Ez azért fontos megállapítás, mert kérdés, hogy téri figyelem megszűnésével a ViNemKont írásnál, vajon mi vezérli az írásmozdulatokat?


ViKont, azaz Vizuálisan Kontrollált írásnál, szépen felöltöztetjük betűinket, rendezzük sorainkat, ellenőrizzük és kiigazítjuk azokat, hogy mind saját részünkre, mind a külvilág felé elfogadhatóbb képet mutassunk magunkról.

Amint megszűnik írásunk ezen kényszeres mederben tartása, a viszonyítást és vezérlést átveszi a belső énünk, az összes bennünk rögzült szokásokkal, traumákkal, szorongásainkkal. Ez a külső visszajelzés nélküli állapot képezi a tudattalan aktuális fő viszonyítási alapját.

 

ViNemKont írás, egy ingerszegény környezetben való automatizált cselekvés, ahol az automatizmus „kibillen”, és ezért nyomatékosabbá válnak a kompenzáló mechanizmusok. Ez veszi fel a kapcsolatot a „rendezett” külső világgal ( A4-es lap, írásszabályok, sorok és szavak mérete és viszonya).

  A külső téri viszonyulás helyébe lép egy belső térelképzelés, de mivel a haptikus érzékelés
  csatornája lassabb,  mint a látásé, a mozgás automatizáltsága helyébe lép egy képi írás,
  azaz írrajzolás.

  Ekkor már a duktor az írásával rajzolva, képi világot teremt.


  A külső, megszokott és elfogadott racionalitás helyett, egy belső racionalitás nyilvánul meg.
  Mint palackból a szellem, kiszabadul belső énünk, mely első ránézésre irracionálisnak tűnhet.

Egy általános értelmezhetőség önmagában is kibontakozik, de szűkítése a duktor által elmondottak alapján történik. Ebben a módszer hasonlít a dinamikus rajzvizsgálatokra, azaz a pontosítás érdekében itt is szükséges egy részletes interjú


A magyar nyelv szemléletesen fejezi ki a KÉPesség szóban a gondolkodás és vizualitás kapcsolatát. Bármit csinálunk, előtte el kell KÉPzeljük, hogy KÉPesek legyünk azt valóban megalkotni. 

Ha valamiről pedig azt gondoljuk az nem megvalósítható, azt mondjuk: „KÉPtelenség”.

A ViNemKont írásokban mivel KÉPtelenek vagyunk a külvilághoz viszonyítani, így csak a belső KÉPvilágunkhoz fordulhatunk, mint kiindulási pont.

Amit a tudatalattink KÉPes leKÉPezni a világban való helyzetünkről, lehetőségeinkről, az adódik össze az agy mozgatórendszerének írásra utasító részével és jön létre a produktum megalkotása.

Az egymásra írt sorok általában azt mutatják, hogy valami nem megfelelően működik. Nyomatékossá tesszük, hogy ott, valami „megdolgoztat” bennünket, hiszen több energiát fektetünk bele.

A sorátfedések jelenthetnek pl. összetűzést, csalódást, krízist, bizonytalanságot…, de ugyanígy megerősítést, kapaszkodást is a lehetőségekbe.


A fenti ábrán például azt lehet kiolvasni, hogy a „János” férfinév megtörve és az első része „Jó”-vá alakult, míg a név a mondat többi részével együtt megemelkedett a fölötte lévő és erősen lefelé tartó sorhoz, hogy megtartsa azt. Szimbolikusan: jött valaki (egy férfi), aki megakadályozta, hogy a lehangoló napok a reménytelenségbe süllyedjenek és ez  az illető személynek, hiszen „Jó” lett a „Já”-ból.


Vagy vegyük példának a „harang” szót, mely a hittel vagy templommal kapcsolatos eseményeket takarhat, mint az esküvő, a temetés.

Ha teknőszerű mélyedés    van ebben a szóban, az azt jelentheti, hogy olyan nagy súly nehezedik az ezzel kapcsolatos eseményre, hogy attól „behorpad”.


A papírra vetett információ lefordításához a klasszikus grafológiai értelmezés mellett az írásjelenségek egymásutániságát vizsgálva egy életkép sorozat értelmezését is megkaphatjuk, szimbolikus mozaikkockánként, egymás után összerakva.


Nézzük például a bal margót, ami a hozott értékek, a múlt, az anyai oldal stb.,, jelentéssel bír a klasszikus grafológiában. Távolodunk a bal margótól? Akkor távolodunk a hozott értékektől, a múlttól, az anyai oldaltól.


Vinemkontnál nincsenek véletlenek! Teljesen nyilvánvalóan mutat rá a hívószavakra, vagy akár csak egyetlen betűre is. De még az is előfordul, hogy tudattalanunk elképesztő módon egy teljesen beazonosítható képet tár elénk, melynek szorosan köze van az adott szituációhoz. Nézzük pl. ezt a képet!

   
   A felszínre hozott problémával egybe vetve,
   ezen az ábrán egy ravatalozót lehet látni,
   amin rajta fekszik az elhunyt, felette a koporsó fedél.
   Mielőtt még bárki azt gondolná, hogy ez csak belebeszélés,
   ennek a duktornak meghalt az édesanyja, ami nagyon megrázta.A következő példában –a duktor előtörténete alapján – minden különösebb képzelőerő nélkül,
egy kézre ismerhetünk rá. 


Ez a duktor jobb kezét ábrázolja, mellyel még sérülten, fájdalmában is
(hisz látjuk, hogy a hüvelykujj tövénél a gócponttal azt a törést jelzi, ami az ő emberi kapcsolatában is történt) támogatóan, óvóan helyez, mintegy védő szárnyként a kéz alatti sorokban megbújó és nagy betegséget átélő családtag fölé.


  
  Nem mindenki a gátlásait mutatja meg. Inkább azt, hogy valós,
  vagy vélt igazának érvényesítéséhez nyomatékot ad.

 
  Itt egy magas szárú cipőt láthatunk, melynek orra a szociális szféra felé irányul,
  jelezve, hogy képes erőteljesebb hatást gyakorolni a környezetére, ha érdeke úgy kívánja.

  

Olyan időket élünk, mikor az emberek szinte szégyellik, hogy a napi robot mellett van
lelkiviláguk is. Minek az?
Csak hátráltatja őket, ha a feszes munkatempó mellett még érzéseik is vannak.

Sajnos sokuk, a legalapvetőbb emocionális megnyilvánulásokat is gyengeségnek tartják. Egyre kevesebben tudják, hogy a sírás nem elitélendő, az örömkönnyek nem butaságok, az együtt nevetés pedig gyógyító erejű.


ViNemKont írás elemzésével nem személyiségképet állítunk fel. Nem azt látjuk, hogy milyen az illető általános szociális viselkedése, hanem azt, hogy a felszínre hozott, adott eseményekkel kapcsolatosan milyen viszonyt alakít ki egyrészt önmagához, másrészt a szociális szférához viszonyítva.

Ugyanígy a munkavégző teljesítményét, minőségét sem látjuk. De képet kapunk arról, hogy az adott élethelyzetben hová csoportosítja energiáit és ezek után mennyi marad még számára.


Mivel általában olyan események kerülnek felszínre, melyet a mindennapokban
„elásva” hagyunk, de mégis eszerint éljük életünket, a megküzdési módszerrel együtt
feltárjuk mindazt a „harci” repertoárt melyek aktivizálódnak egy-egy feszültebb
helyzetben. Hiszen nem a külvilág felé mutatott mosolygós arcunkról van most szó,
hanem egy belső küzdelemről, melynek megnyeréséhez meg kell találnunk a
megfelelő eszközt.A ViNemKont írásnál felerősödik a problémák jelzésrendszere, nyomatékosabbá, egyértelműbbé válnak az ok okozati összefüggések.

Megmutatja mi a probléma forrása, a problémához fűződő viszonyt, a megküzdés módját, eredményességét.

A ViNemKont írásban az alaptól való eltérés mértéke, megegyezik a tudattalanban betöltött jelentőségükkel.


 
  Egy olyan kapun léphetünk be, melyen keresztül egyszerűen, gyorsan és mélyrehatóan kapunk
  betekintést az emberi lélek működésébe, azaz a tudattalanba. Azokra ez elfojtásokra amiket nem
  tud, vagy nem akar megoldani, nem tud, vagy nem akar szembe nézni vele, vagy nincs kellő
  rálátása.


  Itt az önmagához képest, vagyis az alaptól való eltéréseket, ezen belül egymáshoz való
  viszonyulásokat, tendenciákat, irányokat, eltéréseket tudjuk nézni.A ViNemKontban  az számít, hogy hogyan reagál bizonyos dolgokra. Közelít vagy távolít, kisebb vagy nagyobb, törött vagy töretlen, hullámzó vagy egyenes… 


Egy művészi alkotást sem a szerint szemlélünk, hogy a fa 15 cm-re és 180 fokra van a kép középpontjától, hanem a felénk sugárzó hatást próbáljuk megfogalmazni. De ahogy egy komor, sötét tónusú festményről senki nem fog örömteli dolgokat mondani, úgy az is biztos, hogy egy vidám színekben fürdő képről elsősorban pozitív, szívet melengető érzések jutnak eszünkbe.  


Nyugodt szívvel  kijelenthetem, hogy a VINEMKONT ® elemzési módszernek az alfája és omegája a Rezonometria ®. **


Alfája azért, mert annak idején, Dr. Szidnai László rezonometrikus módszere hozta fel belőlem az első kérdéseket.
Mi lenne ha….?  Vajon mi történik akkor….?

Omegája pedig azért, mert a rezonometriás elemzések tették egyértelművé, hogy elméletem megállja a helyét, hiszen a mérések és a képszerű írások együttes bizonyító ereje alátámasztotta megállapításaim helyességét.

Főleg eleinte nagy segítség a rezonometria „mankója”, mert annyira nyilvánvaló a VINEMKONT ® közlése, hogy az ember hajlamos nem hinni a szemének.

Kutatói munkám során azt is észrevettem, módszerem nagyszerűen kiegészíti a Rezonometria®  grafikonját,mert az ábra alapján felmerülő kérdésekre, sok esetben magyarázattal szolgál a VINEMKONT ®.

Mindkét elemzési módozat önmagában is megállja a helyét, és emellett nagyszerűen kiegészítik egymást.

Tudattalanunk hihetetlen gyorsasággal követi a bennünk zajló változásokat, a történéseket, melyek a takart szemes írásnál azonnal megjelennek.

Nincs kétségem afelől, hogy szükségesek, fontosak a méréseken alapuló grafológiai elemzések.  Sok mindent csak ezekből tudhatunk meg, de a felől sincs kétségem, hogy egy mérések által megfogalmazott értelmezést ki tudja egészíteni a VINEMKONT®, és hogy ez fordítva is igaz.


Az ember a saját szavaival font gondolataival, egy sajátságos és minden embernél más módon ábrázolt, erősen érzelmektől átitatott képi világot rajzol elénk, melyet semmivel sem nehezebb értelmezni, elemezni, mint bármelyik diagramot.


A gondolatok írás formájában történő közlése a saját világunk, az Énünk kifejeződése, egy többé-kevésbé begyakorolt mozdulatok egymásutánisága, melyben besűrűsödve, térben és időben is előre haladva, a mozgás, a ritmus formájában fejezzük ki önmagunkat.

Ennek kiemelkedően szép példázata a mozaikkockákból álló életképsorozattal ábrázoló ViNemKont írás.


  Számomra döbbenetes, ahogy ViNemKont írásnál, az emberben lévő - de a külvilág
  felé ebből oly keveset mutató – fájdalmak, érzések, a tanácstalanság, a kiútkeresés,
  milyen elementáris erővel KÉPesek a felszínre törni.

 

  Éppen ezért, mind az írásminta felvétel, mind az elemzése igen nagy alázatot
  követel!


Alázatot, hisz a szemünk előtt történik, ahogy a sorokat róva körvonalazódnak azok a feszítő érzések, azok az életeket meghatározó események, melyekkel nem szívesen néz szembe senki.

Alázatot, mert sokszor úgy kell rátekinteni, mintha önmagunkat látnánk, mintha a bennünk lévő elfojtások körvonalazódnának elénk.


Hálásan gondolok a régmúlt grafológusaira, akik rendíthetetlenül hittek ennek a szakmának létjogosultságában és időt, energiát nem kímélve hozzátették a maguk tudását, szemléletét.

Meleg szívvel gondolok azokra a „bátor” írásmintát adókra, akik az új iránti lelkesedésből és kíváncsiságból fakadóan vállalták a vizsgálat nehézségeit, lehetőséget teremtve érdeklődésem kibontakoztatására.

Köszönet minden tanáromnak, akik bevezettek a grafológia tudományába, és külön köszönet Dr. Szidnai Lászlónak a Rezonometria megalkotójának, aki tanítványaként kedvesen bíztatott, és akinek lényegre törő instrukciói hozzájárultak új módszerem, a VINEMKONT közkinccsé tételéhez.

  

Irodalomjegyzék:

 

„Szemfényvesztés” avagy csukott szemmel írt írásminta értelmezhetősége c. szakdolgozat. Készítette : Horváth Valéria 2007

Kognitív szigorlat tétel, Révész: 7 Haptikus észlelés (internet) 

http://www.pecspszi.uni.hu/ii_eves_anyagok/kogszig_revesz07.doc

Dr. Szidnai László: „A grafológia szerepe a munkapszichológiában, különös tekintettel a kiválasztásra” szigorlati dolgozat. (2005)

Pléh Csaba-Kovács Gyula-Gulyás Balázs: Kognitív idegtudomány ( Osiris Kiadó Budapest 2003 )

Bevezetés a pszichológiába, Osiris kiadó Budapest 2004,  Szerző: Richard L. Gregory, A megtévesztett szem

Dr. Szidnai László :A tudattalan késztetések kézírásból való feltárása „Rezonometrikus” módszerrel, 2005

Cziegler István: A figyelem pszichológiája (Akadémiai Kiadó, Budapest 2005)

 


Megjegyzések:

 

® * A VINEMKONT  Horváth Valéria bejegyzett védjegy

®** A Rezonometria dr Szidnai László bejegyzett védjegy, használata a tulajdonos engedélyével