VINEMKONT ®

VIzuálisan NEM KONTrollált  írások vizsgálata, elemzése

Publikáció 02

 

Megjelent: a Grafológia újság XXI. évfolyam, 206. szám, 2015/2, március-április számában.

Praxis

VINEMKONT® *

  Vizuálisan nem kontrollált írások elemzése

 

  „… élni nyitott szemmel, írni csukott szemmel” – írta Örkény István.
  Én előszeretettel szoktam használni a „szemfényvesztés” kifejezést
, amikor VIzuálisan NEM KONTrollált
  (VINEMKONT
®) írások elemzésével foglalkozom, hiszen ha el nem veszítjük is szemünk fényét,
  de kiiktatjuk, azaz lehunyjuk a szemünket. Ez elsőre talán furcsának, ijesztőnek hangzik,
  azonban ezáltal annyira egyedi és csodálatos világ tárul elénk, hogy hamar megbarátkozik vele az ember.

  Maguk a duktorok is nagy várakozással és kíváncsisággal fordulnak VINEMKONT®  írásukhoz.
  Az elnevezés magát az elemzési módszert is jelenti, utalva annak specifikusságára.


  Ne keressünk benne bonyolultságot!

  Csak hagyjuk, hogy hasson ránk a „mű”,

  lépésről lépésre kibontakoztatva egy emberi élet eseményeit .  Mivel eddig olyan emberek duktumát vizsgáltuk íráselemzéssel, akik szemük által megszűrt világukat tárták elénk,
  pár mondatban kitérnék azokra a háttérinformációkra, melyek mind alátámasztják,
  hogy van létjogosultsága új vizsgálati és elemzési módszeremnek a grafológiában.

     A külvilág érzékelésében szerepet játszó legfontosabb érzékszervünk a szem, s általa a látás.
     Vizsgálatok sora utal arra, hogy szemünk által
     közvetített információ, igen is lehet „zavaró” tényező.
     Jó példák erre az érzéki csalódások,
     de feltehetném azt a költői kérdést is:
     vajon miért csukjuk be szemünket a legfájdalmasabb, 
     a legfelemelőbb pillanatokban?
     Mi késztet bennünket arra, hogy bizonyos
     helyzetekben ösztönösen kizárjuk a vizuális külvilágot?


     Behunyt szemmel

  Vegyük sorra, milyen változások történnek velünk, ha behunyjuk a szemünket. Először is, felerősödik bennünk az
  érintés, azaz a haptikus úton történő érzékelés, ezáltal alapvetően másként tájékozódunk és viselkedünk .

     A vizuális figyelem mechanizmusának

     megszűnésével kiiktatunk rengeteg, és igen

     összetett agyi működést. Már nem fókuszálunk

     automatikusan a tollhegy végére, és már nem  a

     téri figyelem jelöli ki azt az objektumot, mely

     magatartásunkat vezérli.

     De akkor mi?


  Ne feledjük, hogy a szem „csak” ingerületfelvevő szerv! És mivel az írás agyírás, a látás sem egyéb, mint külső
  körülmény, mert befolyást gyakorol a duktumra.

  VINEMKONT írásnál nem rendezzük sorainkat, nem ellenőrizzük és nem igazítjuk ki azokat, mint ahogyan azt
  Bánáti Fischer Árpád is megírta  Lélek és írás című művében, a látás szerepéről az íráskép felépítésében.

Amint megszűnik írásunk kényszeres mederben
tartása, erősebben felszínre törnek a bennünket
ért és még fel nem dolgozott traumák, stresszek, a
szorongásaink,  azaz a tudattalanunk.
A 4. képen például jól látható, ahogy a belső  
elégedetlenség – „buborék” formájában – hogyan
feszít ívet a duktor hétköznapjaiba.


  Képi írás = írrajzolás

  VINEMKONT írásnál felerősödik a problémák jelzésrendszere, nyomatékosabbá, egyértelműbbé válnak
  az ok-okozati összefüggések, a megküzdési módok. Feltárulnak azok a „harci” repertoárok, melyek egy-egy
  feszültebb helyzetben aktivizálódnak. Így az íráskép megmutatja, mi a probléma forrása, továbbá feltárja a
  problémához fűződő viszonyt és a megküzdés eredményességét.

  VINEMKONT írásnál nem a „szépített” énünket tudjuk mutatni, hanem magunkba zárt, nyomasztó belső
  küzdelmeinket. 

  A külső téri viszonyulás helyébe egy belső térelképzelés lép, de mivel a haptikus érzékelés csatornája lassúbb, mint
  a látásé, a mozgás automatizáltsága helyét egyfajta képi írás, az „írrajzolás” veszi át.

 
  A duktor az írásával rajzolva, képi világot teremt, melyben a külső, megszokott és  
  elfogadott racionalitás helyett egy belső racionalitás nyilvánul meg.

  Mint palackból a szellem, kiszabadul belső énünk, mely első ránézésre irracionálisnak
  tűnhet. A betűkből szavak, a szavakból sorok, a sorokból pedig jól kivehető formák,
  alakzatok körvonalazódnak, és elképesztő módon, képekben tárgyiasulnak érzéseink,
  mondanivalóink.


Ezen a mintán például egy kézfej rajzolódik ki, 
 

                                                                                 


                                                                                   de megjelenhet akár egy lábbeli is, 


                                         hótaposó vagy félcipő formájában.

                                         

  A papírra vetett információ „lefordításához” – a klasszikus grafológiai értelmezés mellett – az írásjelenségek
  egymásutániságát szimbolikusan, mozaikkockánként rakjuk össze.
  Ezáltal lehetőségünk adódik  értelmezni egy életképsorozatot.


     Ösztönös megmutatkozás


          VINEMKONT írásnál nincsenek véletlenek!
          Teljesen nyilvánvalóan mutat rá a hívószavakra,
          vagy akár csak egyetlen betűre is.
          Nézzük például a bal margót, ami „hozott értékek,
          múlt, anyai oldal” stb.  jelentéssel bír
          a klasszikus grafológiában.
          Távolodunk a bal margótól?
          Akkor távolodunk a hozott értékektől, a múlttól, az anyai oldaltól.


Ahogyan eddig az iskolában tanult sztenderdírástól való eltérést vizsgáltuk és értelmeztük,
úgy a VINEMKONT-nál a duktor  által írt VIKONT, azaz VIzuálisan KONTtollált írás az alap,
ezzel vetjük össze. Az ettől való eltérés mértéke megegyezik a tudattalanban betöltött jelentőséggel.
Kutatásom során bebizonyosodott, hogy
VINEMKONT® elemzési módszerem alfája és
omegája a Rezonometria
® **. Alfája azért, mert annak idején dr. Szidnai László
rezonometrikus módszere hozta fel belőlem az első kérdéseket.
Mi lenne ha….? Vajon mi történik akkor…?
Omegája pedig azért, mert a rezonometriás elemzések tették egyértelművé, hogy elméletem
megállja a helyét, hiszen a mérések bizonyító ereje alátámasztotta megállapításaim helyességét.
A két elemzési módszer segíti és kiegészíti egymást.
A Rezonometria® grafikonjának kiváló értelmezhetősége összefonódik az általam említett
sajátságos, erősen érzelmektől átitatott képi világgal ábrázolt írrajzolással, melynek során
énünk mélyét hozzuk felszínre.


Számomra döbbenetes, milyen elementáris erővel
KÉPesek megmutatkozni VINEMKONT írásban az
emberben jelen lévő, de a külvilág felé ki nem
mutatott fájdalmak, érzések, vagy akár a
tanácstalanság, a kiútkeresés.
Éppen ezért mind az írásminta-felvétel,
mind az elemzés igen nagy alázatot követel!


Alázatot, hisz a szemünk előtt körvonalazódnak sorról sorra azok a feszítő érzések, azok az életeket
meghatározó események, amelyekkel senki sem néz szembe szívesen.
Ahogy lelkünk jelzéseit papírra vetjük, kendőzetlenül színre lépnek sérelmeink, gondjaink.
Leomolnak azok a falak, melyek gátolják a megnyilatkozást, a szembenézést egy adott problémával.
Nem az akarat, hanem egy ősi világból eredő, természetes és ösztönös megmutatkozás energiái szabadulnak fel.


Nincsenek törvények, csak az erre irányuló, erős késztetés. „Normál” esetben kinek  jutna eszébe egy „andráskereszt”
jelleget öltő képpel informálni bennünket arról, hogy mi módon próbálja kezelni fennálló problémáját?


Kivétel nélkül mindenkit nagyon érdekel a
VINEMKONT írása, látni akarva azt, ami
lelke mélyéből szakad ki. A látvány is
mindenkit megérint. Furcsa módon,
kapcsolatba kerül a ki nem mondott
szavakkal, a szőnyeg alá  söpört problémákkal.


Általa fényre lépnek, érzékelhetővé, láthatóvá válnak a „sötét zugok”, és ez sok esetben
elegendő inspirációt ad ahhoz, hogy a duktor kérdezzen, hogy beszéljen arról, ami figyelemért kiált.
Vagyis, a VINEMKONT lehetőséget ad arra, hogy tudatosítsunk, elrendezzünk magunkban valamit,
hogy rálássunk: nem tőlünk függetlenek a bennünk zajló történések.
Mi, grafológusok pedig olyan kapun léphetünk be, melyen keresztül egyszerűen, gyorsan és mélyrehatóan
kapunk betekintést az emberi lélek rejtett működésébe, azaz a tudattalanba.
Bátorítok minden grafológust, próbálja ki elemzési  módszeremet – kezdésként akár önmagán!


Horváth Valéria
grafológus

www.vinemkont.hu


Megjegyzések
® *     VINEMKONT ®     ©Horváth Valéria bejegyzett védjegy
® **Rezonometria® dr. Szidnai László bejegyzett védjegy, használata a tulajdonos engedélyével

Az illusztrációk Józsa Vica alkotásai.